Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Sumo Rubber Ltd., ID SC 555021, se sídlem 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, United Kingdom, zapsaná v obchodním rejstříku Companies House ve Skotsku,  jako prodávající (dále jen „Sumo Rubber“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP a s reklamačním řádem, a že nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.  Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží.

 

 

Sdělení před uzavřením smlouvy

 

Sumo Rubber sděluje, že:

a.    požaduje úhradu kupní ceny před odesláním zboží od Sumo Rubber kupujícímu;

b.    ceny zboží jsou na webu provozovaném Sumo Rubber bez DPH. DPH bude vypočtena při placení. 

c.    ceny zboží jsou uvedny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody, poskytovatele dopravy a země doručení;

d.    v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě třiceti dnů, která běží ode dne převzetí zboží. Toto odstoupení musí zaslat elektronicky buďto emailem na [email protected] nebo písemně na adresu sídla Sumo Rubber;

g.    spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

h.    v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

 

 

Smlouva


        1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Sumo Rubber tím, že požadované vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Sumo Rubber, za případné chyby při přenosu dat Sumo Rubber nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Sumo Rubber neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. 

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Sumo Rubber. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně šesti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 

        2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Sumo Rubber zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Sumo Rubber kupní cenu. Dodá-li Sumo Rubber větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl. Sumo Rubber odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení a odešle ho do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky a platby. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Sumo Rubber věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Sumo Rubber věc pro přepravu.

 

        3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Sumo Rubber způsobilo porušením své povinnosti. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

 

        4. Odpovědnost Sumo Rubber

Sumo Rubber odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Sumo Rubber odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a.    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly;

b.    se věc hodí k účelu, který pro její použití Sumo Rubber uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

c.    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

d.    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

a.    na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

b.    vady vzniklé chybnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; nebo

c.    na vady vzniklé mechanickým poškozením, neodbornou instalací či zanedbáním péče o zboží 

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

        5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a.    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady;

b.    na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

c.    odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Sumo Rubber, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Sumo Rubber. Neodstraní-li Sumo Rubber vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

 

        6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Sumo Rubber dodat to, co chybí, nebo nahradit výrobek novým.

 

        7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

        8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Sumo Rubber zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

 

Odstoupení od smlouvy

 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě třiceti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a.    kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b.    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;


Sumo Rubber umožňuje spotřebiteli odstoupit zasláním emailu na [email protected] nebo vyplněním formuláře Reklamace výrobku. Sumo Rubber potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese: Sumo Rubber Ltd., 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, United Kingdom

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Sumo Rubber bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Sumo Rubber obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.  Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Sumo Rubber doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Sumo Rubber spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu. Spotřebitel odpovídá Sumo Rubber pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Sumo Rubber bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky v hodnotě vráceného zboží, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Sumo Rubber však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Sumo Rubber odeslal. Vrácené finanční prostředky se nevytahují na poštovné vynaložené k doručení původní zásilky.

 

 

Bezpečnost a ochrana informací

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, emailové adresy a adresy dodání), či na požádání státních orgánů. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony Evropské Unie. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Sumo Rubber Ltd., 272 Bath street, Glasgow, G2 4JR, United Kingdom.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím emailové adresy [email protected].

 

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákony Evropské Unie ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Sumo Rubber může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" k vylepšení služeb a vzhledu webových stránek. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Vice informací o Bezpečnostia ochraně informací je na našich webových stránkách.

 

 

Provozní doba

 

Objednávky přes internetový obchod Sumo Rubber: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Sumo Rubber nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

 

 

Ceny

 

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.sumorubber.com jsou vždy aktuální a platné ceny, v britské libře (GBP) v české měně (Kč), v eurech (EUR) v australských dolarech (AUD) nebo v amerických dolarech (USD). Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího. 


Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. 


Společnost Sumo Rubber je registrována jako plátce DPH ve Spojeném království (GB 388458828). Naše ceny jsou uvedeny bez daně, daň bude vypočtena při placení.


Od 1. ledna 2021 vystupuje Velká Británie z EU a veškeré zásilky z Velké Británie do EU budou podléhat DPH zdanění a celnímu poplatku. Na objednávky do £130 se vztahuje pouze DPH  a na balíčky nad £130 se vztahuje DPH, clo i poplatek za celní zpracování.  Přesná výše této částky bude záviset na hodnotě vaší objednávky a regulaci každé země EU.


Abychom vyhověli tomuto novému nařízení, navázali jsme spolupráci se společností Taxamo. Taxamo funguje jako náš zprostředkovatel, který poskytuje řešení IOSS a vybírá veškerou požadovanou DPH pro každou zemi Evropské unie. To nám umožňuje odeslat vaši objednávku (pokud je nižší než 130 GBP), aniž byste museli platit další celní poplatky. K vaší zásilce bude přiložena faktura poskytnutá společností Taxamo. Přestože je na této faktuře uvedeno, že prodávajícím je společnost Taxamo, záruka vrácení peněz nebo záruka na výrobek stále náleží společnosti Sumo Rubber a veškeré dotazy a problémy by měly být směřovány na nás.


Objednávky nad hranici 130 GBP budou muset projít obvyklým celním řízením a budou podléhat jak platbě DPH, tak celním poplatkům a případně manipulačním poplatkům kurýrní/doručovací společnosti. Tyto dodatečné poplatky bude muset zákazník uhradit před obdržením objednávky.


Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Sumo Rubber a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Sumo Rubber. Sumo Rubber v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Sumo Rubber si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

 

 

Objednávky

 

Celková cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

a.    prostřednictvím elektronického obchodu Sumo Rubber (dále jen „e-shop“);
b.    elektronickou poštou na email [email protected]

 Sumo Rubber doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na Sumo Rubber. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky. Kupující bude o čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

 

 

Platební podmínky

 

Sumo Rubber akceptuje následují způsoby platby:

a.       Systém PayPal

b.       Platební kartou prostřednictvím systému Stripe

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Sumo Rubber, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

 

 

Dodací podmínky


        1. Způsoby dodání

Cena jednotlivých služeb se odvíjí od množství a váhy objednaného zboží a země doručení.

Sumo Rubber zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

a.       Doporučenou poštou – doporučeno pro běžné objednávky

b.       Kurýrem – zboží vážící více než 2kg a mající hodnotu nižší než £250 bude zasláno kurýrní službou

d.       Zboží mající hodnotu přesahující £250 bude automaticky zasláno kurýrní službou zdarma.

Veškeré zboží bude odesláno nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky a kompletní platby. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Sumo Rubber nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

 

        2. Ostatní podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození obalového materiálu) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu [email protected], sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Sumo Rubber. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Sumo Rubber možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

 

Záruční podmínky

 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Sumo Rubber a příslušnými právními předpisy EU. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád)

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva Velké Británie a budou řešeny příslušnými soudy Velké Británie.

 

Případné spory mezi Sumo Rubber a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODRplatformy.

 

 Update - V Glasgow 23. srpna 2021