Jak vrátit nechtěnou zásilku nebo zrušit objednávku

Všeobecná ustanovení

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Sumo Rubber Ltd., ID SC 555021, se sídlem 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, United Kingdom (dále jen „prodávající“ či „Sumo Rubber“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od Sumo Rubber.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Sumo Rubber potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

 

 

Záruka za jakost

 

Jako doklad o záruce vystavuje Sumo Rubber ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

 

        1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Tato lhůta je dle zákona 24 měsíců.

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

 

        2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

·       věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

·       věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

·       věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

·       věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak

 

 

Záruční podmínky


        1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail info@sumorubber.com. Dále Sumo Rubber v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však Sumo Rubber možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

        2. Uplatnění reklamace 
Reklamaci je možné uplatnit písemně emailem na info@sumorubber.com nebo na adresu sídla společnosti:

Sumo Rubber Ltd.

272 Bath street

Glasgow

G2 4JR

United Kingdom

Žádost o reklamaci musí obsahovat následující: reklamované zboží (nebo jeho fotografii), kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Taktéž Sumo Rubber doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (výměna, sleva, odstoupení od smlouvy).

V případě, že si Sumo Rubber k uplatnění reklamace vyžádá poškozené zboží zpět, musí kupující zaslat zboží na adresu sídla společnosti.

 

        3. Výluky

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

a.    mechanickým poškozením zboží neodbornou manipulací,

b.    používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

c.     neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

d.    poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

e.    zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

f.     poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

 

Vyřízení reklamace

 

Prodávající o reklamaci rozhodne do tří pracovních dnů od obdržení žádosti o reklamaci reklamovaného zboží.

Reklamaci Sumo Rubber vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

 

Společná ustanovení

 

Sumo Rubber vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace Sumo Rubber upozorní o ukončení reklamace kupujícího e-mailem. Zboží bude zasláno přepravní službou na adresu kupujícího.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace, avšak nezahrnuje expresní přepravu. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. 

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

 

Tento Reklamační řád je platný od 29.1.2017